Algemene voorwaarden en contributieverplichting

Het lidmaatschap en de contributieverplichting lopen van het moment van aanmelding t/m 31 december van het kalenderjaar. Daarna wordt het lidmaatschap jaarlijks verlengd met twaalf maanden.
Reguliere opzeggingen van het lidmaatschap vóór 31 december voorafgaand aan het nieuwe speeljaar zijn kosteloos. Bij opzeggingen tussen 31 december en 31 januari worden u kosten in rekening gebracht. Deze kosten houden verband met afdracht van KNLTB-contributie, die door de club niet kan worden teruggevorderd.
Tussentijdse opzegging is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, en wel per 1 juli met gedeeltelijke terugbetaling en met aftrek van kosten. Dat laatste is ter beoordeling van het bestuur.

Bij vervanging van de speelpas bij vermissing, diefstal of beschadiging wordt 3 euro in rekening gebracht.

Leden die gebruik willen maken van de Gelrepas, moeten daartoe voor 1 juni een verzoek indienen bij de ledenadministratie. U dient een kopie van uw pas met leesbare barcode op te sturen naar ledenadministratie@tvelden.nl. Het tegoed op uw Gelrepas wordt dan verrekend met de contributie.

Het bestuur behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen af te wijken van het bovenstaande. U dient een verzoek hiertoe schriftelijk bij het bestuur in te dienen. Uw verzoek zal dan in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld worden.

 

De Vereniging Overzicht