Lesreglement TV Elden& Totaal in Tennis 

Verhinderingen? 
Let op bij het aanmelden: Het aantal verhinderingen is gemaximaliseerd. Om tot een goede indeling te komen hebben we zoveel mogelijk beschikbare trainingstijden nodig.

Artikel 1. 
Het aankomende Zomerseizoen hebben we voor de Jeugd een cyclus van 18 lesweken.
Ook de Senioren trainen 18 weken per lescyclus.

Artikel 2.
Alleen leden van de TV Elden kunnen zich inschrijven voor een lespakket. Met uitzondering van kennismakingslessen voor potentieel nieuwe leden. Nieuwe leden dienen z.s.m. mogelijk hun KNLTB Bondsnummer alsnog in te vullen in YourTennis.

Artikel 3. 
De lessen van 1 lesuur worden ingepland per vol klokuur, ½ lesuur binnen en half klokuur en bij een les van 45 minuten per ¾ klokuur.

Artikel 4.
De lessen worden gegeven op in overleg met de TC vast te stellen tijdstippen met (in principe) een onderbreking in de reguliere basisschoolvakanties in Elden en de erkende Nederlandse feestdagen (schema ministerie van OCW). Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de geldende vakanties en de feestdagen).
Dit schema wordt gepubliceerd op de website van TV Elden.

Artikel 5.
Wanneer Jeugdlessen vanwege ‘onwerkbaar weer’ in het Zomerseizoen buiten niet door kunnen gaan kan de trainer besluiten om een ‘alternatieve training’ te geven. Deze uitgevallen lessen zullen we proberen in te halen binnen de gestelde periode. Lukt dit niet dan geldt dat er minimaal 16 van de 18 lessen gegeven moeten worden.
Voor de Seniorenlessen die door ‘onwerkbaar weer’ niet gegeven kunnen worden geldt dat deze lessen ingehaald dienen te worden. 100% lesgarantie, dus 18 lessen kopen = 18 lessen krijgen. Hierbij kan het echter wel voorkomen dat een ‘inhaal les’ op een ander moment in de week
gegeven kan worden dan de ‘reguliere lesdag/ tijd’. Dit zoveel mogelijk in overleg met de
betreffende leerlingen.

Artikel 6.
De lessen die zijn uitgevallen, om een andere reden dan het wegblijven van de leerling, zullen zoveel mogelijk worden ingehaald aan het einde van de cursus op hetzelfde tijdstip of op dagen dat iedereen beschikbaar is. Dit is helaas niet altijd mogelijk en het kan voorkomen dat de les wordt ingehaald op een andere dag en een ander tijdstip dan de oorspronkelijke lesdag.

Artikel 7.
De trainer beslist wanneer trainingen niet doorgaan. Uitzondering hierop is de baanconditie die zou kunnen verhinderen dat trainingen doorgang vinden.
De beheerder van het park beslist dan of en wanneer de buitenbanen bespeelbaar zijn.

Artikel 8.
De leerling kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, behalve met toestemming van de trainer.

Artikel 9.
Bij inschrijving voor de lessen gaat cursist akkoord met de door Totaal in Tennis ingezette trainer. Dit geldt ook voor eventuele wisselingen en/of invallen.

Artikel 10.
De leraar kan een door hem te geven les slechts overdragen aan een bevoegde andere leraar. Totaal in Tennis zal de contactpersoon van de vereniging hierover zo spoedig mogelijk berichten.
Dit zal alleen dan gebeuren wanneer het continuïteit van de lessen ‘ernstig in gevaar komt’

Artikel 11.
De leraar handhaaft de orde tijdens de door hem gegeven lessen.

Artikel 12.
De leraar zal, behalve aan speltechnische en spel tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan en elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 13.
Totaal in Tennis zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden. Deelname aan de lessen gebeurt echter volledig op eigen risico van de deelnemer.

Artikel 14.
Betalen van het verschuldigde lesgeld.
Voor zowel de Jeugd- en Seniorenlessen  incasseert Totaal in Tennis de lesgelden.
Innen van het lesgeld gaat door middel van automatische incasso.
Jeugd en Senioren: Er kunnen geen contante betalingen gedaan worden aan de trainers. Voor de Jeugd geldt dat de derde trainingsweek maatgevend is voor de betaling van het verschuldigde lesgeld.
We streven uiteraard naar groepen van 6. Bij meer of minder leerlingen in de lesgroep zal het lesgeld evenredig naar boven of beneden worden aangepast.

Artikel 15.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige cursist te vervallen. De trainer houdt een presentielijst bij.

Artikel 16.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
1. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald.
2. worden verzorgd door een vervangende trainer.

Artikel 17.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte. Een senior lid regelt een eventuele financiële regeling zelf met zijn/haar vervanger. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen de cursisten vastgesteld. Totaal in Tennis heeft hier geen bemoeienis mee.

Artikel 18.
Totaal in Tennis zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen zoveel mogelijk rekening houdend met verhinderingen, niveau en leeftijd. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien Totaal in Tennis dit wenselijk en mogelijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door Totaal in Tennis. De tussentijdse wijzigingen zullen worden voorgelegd en/of medegedeeld aan de contactpersoon van TV Elden.

Artikel 19.
Wij gaan onze uiterste best doen iedereen ‘zo goed mogelijk’ in te delen. Komen we er niet helemaal uit dan zullen we contact met je opnemen en aangeven wat de mogelijke alternatieven zijn. In overleg met elkaar bepalen we dan hoe voor jou de indeling of het lespakket er uit gaat zien.

Artikel 20.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer. Jeugdleden zijn verplicht dit te melden bij de trainer. Hierdoor kan door de trainer een ‘inval roulatieschema’ worden gemaakt. Cursisten die een keer een les gemist hebben, kunnen (voor zover mogelijk) ingedeeld worden in het schema om de les in een andere lesgroep in te halen.

Artikel 21.
Totaal in tennis kan eventueel in samenspraak met het bestuur van TV Elden in uitzonderlijke gevallen besluiten, dat er wordt afgeweken van bovenstaande regels.