Nieuws Bestuur

2017

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 22 februari a.s. om 20.00 uur

Beste leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden,

Graag nodig ik u uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering 2017 op woensdag 22 februari a.s. om 20.00 uur.

Er worden die avond belangrijke dingen besproken, waaronder :

  • het aanschaffen van padelbanen;
  • contributieverhoging wegens het tekort aan vrijwilligers waardoor er betaald personeel moet worden ingehuurd;
  • veranderen van contributiejaar naar kalenderjaar.

In de blauwe Gravelstof (PDF) vind u alle informatie terug over de Algemene Ledenvergadering 2017.

Het is belangrijk dat er een aanzienlijk aantal leden aanwezig zal zijn, die de mening van de vereniging TV Elden kan vertegenwoordigen!

Namens het bestuur reken ik op uw komst.

Bert Roosenboom, voorzitter TV Elden.

—————————————————————————————————–

2016

Van de voorzitter

Afgelopen dinsdag 22 maart is de Algemene Vergadering geweest. Ik ben aangetreden als voorzitter. Ik dank bij deze het vertrouwen dat u, de leden, in mij stellen om deze functie te vervullen. Ik ben niet nieuw bij de vereniging, noch in het bestuur. Ik ben al sinds 1983 lid, ben lid geweest van de tecnische commissie, voorzitter en momenteel barvrijwilliger. Ik heb mij aangemeld voor voorzitter omdat ik graag een bijdrage lever aan het gezond houden en maken van de vereniging. Met behoud van de goede dingen en veranderen waar nodig. Alle tennisverenigingen verliezen leden en ook TV Elden heeft ledenverlies. Gelukkig zijn er naast mij nog 2 nieuwe bestuursleden, Doreen Arends en Wing-Hoo Li, jongere mensen die goed weten wat de huidige generaties verwachten van een sportvereniging. Enthousiast willen we met de zittende bestuursleden het leden verlies stoppen en ombuigen naar ledenwinst! Juist door aan te sluiten bij de verwachtingen die de huidige generatie heeft. We horen dag ook heel graag van u wat uw wensen zijn. We hebben een prachtige accommodatie en een heel leuke sport te bieden. Sport voor jong tot oud! Dat zijn de peilers voor de toekomst. Nieuw is ook wel dat we vaker leden zullen vragen kort een bijdrage te leveren, bv de organisatie van een evenement, meedenken over een project binnen de club. Op basis van deskundigheid op dat terrein, het project leuk vinden of een ontwikkelmogelijkheid voor u. We hebben ervaring dat dit werkt, bij de oproep voor meedenken voor de toekomst, eind 2015 over beleid en nu ook bij de gerichte actie tot het het vinden van  nieuwe vrijwilligers zijn er enthousiaste reacties geweest.

Onze vragen zullen we op de website plaatsen, in de nieuwsbrieven en ook in persoonlijk contact aan u voorleggen.

U kunt uw verwachtingen, ideeën sturen aan secretaris@tvelden.nl / voorzitter@tvelden.nl of persoonlijk als u 1 van ons ziet.

We zullen ook naar buiten kijken voor nieuwe leden, aansluiten bij initiatieven van gemeente of bond, betrekken van de buurt, enz.

Het seizoen begint eind van deze week alweer, veel plezier in uw tenniszomer!

Bereid u goed voor, fysiek en het materiaal. Goede kleding voor alle omstandigheden!

Bert Roosenboom


 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering TV Elden 2016

Volgens art. 11 van de statuten wordt jaarlijks uiterlijk in de maand maart een algemene ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering).

Deze jaarvergadering staat gepland voor dinsdag 22 maart 20.00 uur

De uitnodiging voor deze vergadering moet statutair ten minste veertien dagen voor de vergadering bij de leden zijn. Dat wij deze vooraankondiging nu reeds doen, houdt verband met het feit dat er bestuurlijk nogal wat wijzigingen gaan plaatsvinden:
Hoe het is en hoe het wordt

De situatie is nu als volgt:

Bestuur TV Elden

Het bestuur is blij dat er kandidaten zijn voor de functie van voorzitter en algemeen lid (zie kader). Er zijn gesprekken gepland met een kandidaat penningmeester.
Een door het bestuur in te stellen benoemings/advies commissie zal met hen, de herkiesbare bestuursleden en hopelijk nog nieuwe kandidaten een gesprek voeren. Dit vanwege de bijzondere situatie nu er 5 bestuursleden tegelijk hun activiteiten beëindigen. En vooral ook om een zorgvuldige en transparante procedure bij de nieuwe invulling te garanderen.

De commissie bestaat uit 2 leden: Ton Loeffen, als waarnemend voorzitter en Arjen van Kalsbeek als uitvloeisel van de Strategiesessies, die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden op initiatief van Arjen van Kalsbeek en Rico v/d Schee.
Deze benoemingscommissie is al aan de slag: zij gaat op zoek naar verdere aanvulling en in gesprek met de kandidaten om te bezien of er een goede basis tot samenwerking is in het nieuwe bestuur.
Uiterlijk per 15 maart zal hierover worden gerapporteerd aan het bestuur.

Wij zoeken kandidaten voor
1. Secretaris van het bestuur
2. Voorzitter Accommodatiecommissie (gebouwen, velden e.d.)
3. Voorzitter en Leden Communicatie&Marketing
4. Voorzitter en Leden Recreatiecommissie
5. Voorzitter en Leden Fondsenwerving/Sponsoring

Dus heb je talent en/of wil je ervaring opdoen? En wil je helpen bouwen aan de mooiste tennisclub van Arnhem?
Stuur een mail of bel met: Ton Loeffen, (voorzitter@tvelden.nl of 026-3890270 ) of Arjen van Kalsbeek (a.kalsbeek@planet.nl of 06-22478694)

Daarnaast zijn we naarstig op zoek naar leden die, zich incidenteel of structureel willen inzetten voor allerhande zaken. Te denken valt aan leden met affiniteit voor ledenwerving en ledenbehoud, begeleiding nieuwe leden, het organiseren van algemene verenigingsactiviteiten, interne en externe communicatie, alsmede leden die de bestaande commissies willen aanvullen.

Laat van je horen, vele handen maken licht werk en dragen bij aan de sfeer en de beleving op de tennisclub. Dit is wat we voor ogen hebben: “Een dynamische tennisvereniging: open voor nieuwe leden, actief voor bestaande leden in alle leeftijdscategorieën, goed georganiseerd en financieel gezond. Een vereniging met een gezellige sfeer, die Arnhem breed, het sporten en het samenzijn bevordert”.

Jij als lid kan aan het opbouwen daarvan vormgeven, samen met het nieuwe bestuur en de commissieleden! De vereniging heeft u, uw hulp en inzet nodig om dit elan vorm te geven en uit te kunnen dragen. Zonder actieve leden heeft een vereniging geen bestaansrecht.

Kom in ieder geval naar de jaarvergadering. En maak kennis met de mensen die zich inzetten om van TV Elden een nog betere vereniging te maken. Zij gaan graag met je in gesprek over de toekomst van TV Elden.
Iedereen die lid is van TV Elden wordt verwacht, maar ook ouders van jeugdleden zijn uiteraard van harte welkom!

Het bestuur